بهانه هایی برای قدم زدن باشعر! به قلم اقای سید محمد آتشی  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1387
به قلم اقای سید محمد آتشی
 
شاعر - ناقد  ومترجم
 
http://www.amyna.blogfa.com/
 
 

 

دوست روزنامه نگارمن دوباره تماس گرفت.

 

می خواهد بازروزنامه پیمانش رابعدازسکوت چند ساله راه بیندازد!

 

چند سال پیش که روزنامه اش رامنتشر می کرد ،مسوولیت صفحه ی

 

 ادبی اش با من بود،من هم کم نمی گذاشتم وهرچه انرژی داشتم به کار

 

 می گرفتم وصفحه راغیرمتعارف درمی آوردم وچون پخش خوبی هم

 

داشت،طرفدارانی یافته بود.

 

بحث همیشگی هزینه وآگهی بوده دراین کارها!..

 

به همین دلایل هم،چندسال پیش روزنامه  دوست من تعطیل شد.

 

من درصحبت تلفنی ام با او،بحث هزینه وجذب آگهی رابه او یادآوری

 

کردم،تدارکی اندیشیده بود که فرصتی چند ماهه می طلبد تاآزمایش

 

 خودراپس دهد!

 

بحث هزینه کردن برای چاپ چند صفحه مطلب وآگهی ومساوی بودن

 

 دخل وخرج هاهم حدیث مکرر کارهای فرهنگی ست که اگر به سراشیبی

 

 برسد،باعث خاکستر نشینی می شود!

 

دراین میان رقبای مطبوعاتی هم که جای خودرادارند!

 

انواع ترفندهاونقشه ها برای جذب آگهی واستفاده ازافراد حرفه ای

 

 در تمام بخش ها،به کارگرفته می شود.دلخوری ها واصطکاک هاجدا!

 

توقعات وانتظارات هم جدا!درموردمن ، آش نخورده ودهان سوخته

 

 هم صدق می کند!

 

چون درقبال کاری که ارائه می دهم آن جه باید به دستم نمی آید!

 

وازطرف دیگراصطکاک هایی هم روی می دهدکه ارتعاشات عصبی اش

 

تنها نصیب من می شود نه کس دیگری!

 

 

کار باروزنامه ازنوجوانی بامن بوده،اززمانی که روزنامه فروشی
 
 می کردم کنارمیدان ها...تادکه هاوکیوسک ها.
 
البته تمامش عشق به شعر وادبیات بود،گاهی شعری ،
 
داستانی ازمن درروزنامه ای چاپ می شدکه همین باعث جذب من
 
 به روزنامه می گردید،تاحدی که روزنامه فروختن بهانه می شد
 
برای ارتباط باصفحات ادبی !به دلیل مشکلاتی که برایم پیش امد،
 
ازروزنامه فروشی رفتم به سوی خریدن مجلات وکاربا صفحات
 
شعرآنها..ازجمله مجله جوانان امروزوصفحه خلوت انس آن
 
 که مدت هازیر نظرسهیل محمودی بود،وچقدر سهیل ماراپروبال داد..
 
کسانی چون من،هادی خوانساری،بابک دولتی،بهمن نشاطی ،
 
پیام سیستانی،حسین هدایتی،جعفرعزیزی،جلیل
 
آهنگرنژاد،محمدرضاشالبافان،خلیل ذکاوت،زهرابصارتی،مریم رزاقی،
 
عالی زاده،علیرضا حکمتی،حسن صادقی پناه،و...
 
بی گمان گروهی که نام بردم خیلی مدیون خلوت انس سهیل محمودی
 
هستند،هیچ کدام ازآنهااین موضوع راانکار نمی کنند!
 
سال 78 تمام این دوستان دراولین گنگره شعروقصه جوان دور
 
 هم جمع شدندوشعرخواندندوخندیدندوپیاده روی کردند!
 
ودیگرچنین جمعی به نظرم دورهم جمع نخواهند شد.
 
به قلم اقای سید محمد آتشی