در کجای احساس عشق من جا ماندی از ف.شیدا fsheida  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1388

  

در کجای احساس عشق من جا ماندی

در گذاری که زآن منو تو بود چرا

ناگهانی تو زپا افتادی؟!

باورت نیست مگر

که در این عمر اگر با قدمی بس کوتاه

را خود طی بکنی

یک زمان خواهی دید

که نرفته راهی... انتها پیش رخت خواهد بود

پیشتر زآنکه بدانی یکروز

زندگی در قدم کوته تو...باتو همراه نخواهد بودن!

وبه روزی شاید ....تودراین کهنه سرا

بس غریبانه وتنها برسی

تابه آن سوی غریبانه  ی تنها بودن

درکجای احساس عشق من جا ماندی

من ولی در ره تنهائی عشق

همچنان یاد ترا...بادلم خواهم برد

گرچه در تنهائی ... لیک این میدانی

قلب آکنده ز عشق

تا که دارد طپشی...تا ابد عاشقی خویش بدنبال کشد

ومن اما در راه...همچنان در دل خویش

خاطرت را  به رهم  خواهم برد

در کجای احساس تو ولی جا ماندی؟!!

فـرزانه شـیدا

چهار شنبه 7 مرداد 1388 

fsheida