تـــکرار سروده ی فرزانه شیدا /fsheida  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1388

 

 

همـــه تـــکرار و فــقط تــکرار اســت

گفتـــن و گفتــــن

و آخـــر هـــم هیــچ

درد در جـــای خـــودش در سینــــه

وّ ه چــــه مینـــالــد و بـــس گــریــان اســـت

در دلـــی نیســـت دگـــر لــذت عــاشــق بـــودن

در نــــگاهـــی کـــه نـــگاهـــش کــــردی

جــــز همـــان نـــقش غــریبـــانهء یـــک قــــلب غــریـــب

ســــخنی نیــــست

نــــه حتـــی بـــه ســـلام

چـــه غــــریبیــــم هـــمـــه

و چـــه تنــهائی نـــا فـــرجــامــی ســت

کـــه مــرا از دل تــو  و تـــرا از دل مـــن

ایــــن چـــنین کـــرده غـــریــب

حــــرف مــا لیــــک یــکیـــــست

زنــــدگی طـــعم هــــمان نــارنجـــی ست

کـــه بــه بـــاغ دل ما رویــــش داشــــت

طـــــعم شیـــرینـــی خـــرمـــای جنـــوب

جـــای خـــود داد بــه ترشــی هـــمه هــــجران هــا

در کنـــــار هـــم و بـــا هـــم

تــــنـــها

((حـــرف مـــا لیـــک یـــکیـــست!!!)) 

از : فــرزانه شـــیدا