بشنو از دل چون حکایت میکند...قلب ما دارد شکایت میکند /ف.شیدا  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
یه سوال :
 
وقتی که  ما که همزبون همدیگه ایم همدیگر رو درک
 
طور انتظار داریم شورا وممالک دیگه زبون مارو بفهمن
 
ومارو در ک کننــد!!
 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
بشنو از دل چون حکایت میکند
 
قلب ما دارد شکایت میکند
 
قصه ها گفتی بجای ما ولی
 
؛زندگی ؛ جز این روایت میکند!!!
 
در خلیج فارسی با شرق وغرب
 
قلب ما ، مارا هدایت میکند
 
گر غرییقم وگر آنسوی آب
 
آن خدا بر ما قضاوت میکند
 
چون  به جان یکدگر افتاده ایم
 
؛اجنبی؛ اینگونه عادت میکند!!!
 
چون بهم افتاده  تلخی ها کنیم
 
؛اجنبی ؛ حس رضایت میکند
 
دل چه شادان بوده زآنکه ؛ هموطن؛
 
هرکجا  ازما حمایت میکند !!!
 
یا براین غربت که تنها مانده ایم
 
حال چون ما را رعایت میکند
 
بی خبر زآنکه دراین غربت سرا
 
هر کسی ما را شماتت میکند
 
یا اگر دستی بیابد بر چون من
 
قتل ما با صد شقاوت میکند!!!
 
جای ما تندی به قربانگه مرو
 
بّره ای چون من حسادت می کند!!!!
 
 
پیش ازاینکه کسی رو به چوبه دار محکوم کنید
 
 لااقل بهش بگید، گناهش چیه
 
یانه حداقل بپرسید آخرین آرزوت چیه!!!
 
آرزوی من؟!
 
خوب رها شدن ازدست زبان تلخ آدمی و رنجاندن همدیگه!!
 
ودرنهایت رها شدن از سرزمین آدمی!!
 
ممنون که پیش از بزبان آوردن آرزو اعدام شدیم
 
 به حکم بودن در غربت وهمنشینی با امپریالیسم ...و
 
ازاین حرفا....!!!!
 
 
مرا تا چوبه های دار بردی
 
گلویم را به سوز غم فشردی
 
ولی با روح من خواهی چه کردن؟؟!!
 
توکه رنجی به قلب ما سپردی!!
 
نپرسیدی چه وقتی با ؛عمو سام؛
 
نشستی شام سیری را تو خوردی!!
 
بنام هموطن حتی تو هم نیز
 
؛؛ مرا بیگانه ای نادان شمردی؛؛
 
گر این میدیدم  از بیگانه ای چند
 
ولی؛ این؛ از تو دیدن؟! بس شگفتاااا
 
ز رو رفتم !!مرا از رو توبردی!!
 
 
بااینکه این اشعار غم الوده ای طنز آمیز بود
 
اما شاعر ی که من نیستم  میگه:
 
 
ما گذشتیم وگذشت آنچه تو باما کردی!!!
 
توبمان ودگران وای بحال دگران!!!
 
 
دوستان کوچه سبز عشق وشاعری
 
این بمنزله  خدا حافظی نیست چون من یکی با هر حرفی
 
 جا نمیزنم ودر عین حال هم
 
 از احدی چیزی بدل ندارم
 
که اونور آبی ها رو به  قتل روحی محکوم  کرد
 
نپرسید کی هستی چی هستی چکاره ای
 
تا بگیم هیچکی نیستیم هیچی نیستیم
 
فقط بنده خدائیم وبس اما اینور آب
 
اما بخدا جلوتر ازما خیلیا همیشه اینور آب ززندگی میکردن
 
هههههههههههه
 
سبز وشادمان باشید.